Početna stranica Portala pravosuđa BiHOpćinski sud u Goraždu

mail print fav manja slovaveca slova

OBAVIJEST

21.03.2020.

Obavještavamo građane da, kako bi se kontakti sveli na minimum za vrijeme trajanja pandemije bolesti COVID-19, radi efikasnosti rada zahtjeve za uvjerenja, zemljišnoknjižne izvatke i izvode iz registra poslovnih subjekata mogu podnijeti putem e-mail adrese, bez dolaska u zgradu suda: 

GO1SefPisarnice@pravosudje.ba

Uz zahtjev dostavljen putem e-maila obavezno navesti broj telefona radi dogovora u vezi preuzimanja istih

Ili putem telefona:

Zemljišnoknjižni ured:

038/224-156
e-mail: uredgz@bih.net.ba

Uvjerenja iz prekršajne oblasti:

038/223-685

Uvjerenja o nevođenju krivičnog postupka, sudski registar i dr:

038/221-041

MOLIMO građane da Zahtjeve dostavljaju blagovremeno


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh

 

Sedmica sudske nagodbe

31.08.2020.

OBAVIJEST ZA STRANKE

„Sedmice sudske nagodbe“

Ovim putem želimo da Vas informišemo o provođenju aktivnosti „Sedmice sudske nagodbe“ u našem Sudu.

Na inicijativu Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH u svim prvostepenim i drugostepenim sudovima u BiH organizuje se aktivnost „Sedmice sudske nagodbe“.  

Period implementacije aktivnosti je od 21. septembra do 02. oktobra 2020. godine. 

Cilj organizovanja „Sedmica sudske nagodbe“ jeste rješavanje što je moguće većeg broja predmeta mirnim putem, u skraćenom postupku, koji je ekonomičniji i brži za stranke.  Na ovaj način se želi izvršiti pozitivan utjecaj na efikasnost sudskih postupaka te promjenu pristupa suda i stranaka rješavanju sporova, gdje se kao prioritet postavlja brzo i efikasno rješavanje, s akcentom na zadovoljstvo stranaka na ishod spora i uslugu suda.

U skladu sa navedenim pozivamo sve zainteresovane stranke, a čiji se predmeti vode pred ovim Sudom, da u navedenom periodu pristupe sudu te riješe svoj predmet sudskom nagodbom.

Ukoliko želite Vaš predmet riješiti sudskom nagodbom to možete učiniti na način da informišete sudiju koji vodi Vaš predmet, na jedan od sljedećih načina:

- samostalno ili preko svog zastupnika uputite pismeni prijedlog za zaključenje sudske nagodbe;

- samostalno ili preko zastupnika kontaktirajte sudiju kako bi zajednički dogovorili termin za ročište za sklapanje sudske nagodbe;

- zajedno sa suprotnom strankom, te zastupnikom ukoliko ga imate, u toku navedenog perioda, pristupite na sud sa prijedlogom za zaključenje sudske nagodbe.

Prednosti sudske nagodbe

Sudska nagodba predstavlja:

Kraći i efikasniji postupak

Vaš spor se okončava zaključivanjem sudske nagodbe pred prvostepenim sudom. Sporazum stranaka se unosi u zapisnik koji stranke potpisuju. Sudska nagodba ima status izvršne isprave, bez drugostepenog žalbenog postupka u predmetu.

Jeftiniji postupak

Sudska nagodba je privilegovana sa aspekta plaćanja sudske takse, a prema odredbama Zakona o sudskim taksama. Zaključivanje sporazuma među strankama znatno skraćuje vrijeme trajanja spora, te na taj način reducira i ostale potencijalne troškove nastale u vezi sa sudskim postupkom.

Jednostavniji postupak

U slučaju da se spor riješi zaključenjem sudske nagodbe stranke i sud su pošteđeni dugotrajnog vođenja postupka, nepotrebnog pribavljanja i izvođenja dokaza, odlaganja/odgađanja ročišta, dugotrajnog postupka namirenja, eventualnog drugostepenog postupka te dodatnih troškova koji nastaju pri tome. 

Sigurnost i povjerenje

Sudska nagodba je izvršna isprava – stranke su u obavezi postupiti prema dogovoru navedenom u zapisniku o sudskoj nagodbi, jednako kao po pravosnažnoj i izvršnoj presudi. U slučaju da dužnik ipak ne postupi po postignutoj nagodbi, na osnovu nje je moguće pokrenuti postupak za prinudnu naplatu (izvršni postupak). Time se stranke oslobađaju dodatnog vođenja parničnog postupka pred sudom.

Prednost rješenja spora između stranaka zaključenjem sudske nagodbe je i očuvanje poslovne saradnje ili privatnih odnosa između stranka u postupku. Prilikom zaključenja sudske nagodbe stranke same biraju način rješenja spora i nagodba predstavlja njihov međusobni dogovor. U tom slučaju istinski sami odlučujete o sudbini Vašeg spora.


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh

 

Odluka o predvidivim rokovima za 2020. godinu

23.01.2020.

Odluka o predvidivim rokovima za period od 01.01.-31.12.2020. godine.


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh

 

Narativni izvještaj o radu suda za 2019. godinu

23.01.2020.

Narativni izvještaj o radu Općinskog suda u Goraždu za period od 01.01.-31.12.2019. godine. 


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh

 

Sedmica sudske nagodbe

29.03.2019.


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh

 

Odluka o predvidivim rokovima

15.01.2019.

Odluka o predvidivim rokovima Općinskog suda u Goraždu za period od 01.01.2019.-31.12.2019. godine.


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh