Početna stranica Portala pravosuđa BiHOpćinski sud u Goraždu

mail print fav manja slovaveca slova

Odluka o predvidivim rokovima

Odluka o predvidivim rokovima Općinskog suda u Goraždu za period od 01.01.2014. do 31.12.2014. godine.


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh

 

Novi Zakon o sudskim taksama

21.01.2011.

Od 01.01.2011. godine za naplatu sudske takse primjenjuje se Zakon o sudskim taksama Bosansko-podrinjskog kantona Goražde (Službene novine BPK-a Goražde broj: 6/10) čiji tekst možete preuzeti na linku desno.


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh

 

Osnivanje preduzeća

01.07.2008.

 

Osnivanje društva sa ograničenom odgovornošću

1. Uredno popunjena prijava za registraciju
2. Notarski ovjerena odluka ili ugovor o osnivanju
3. Dokaz o uplati osnovnog kapitala u iznosu od 2000,00 KM. 
4. Procijenjena vrijednost uloga u stvarima i pravima (nalaz i mišljenje vještaka) ako se unosi kapital u stvarima i pravima
5. Ovjerena izjava osnivača
6. Poresko uvjerenje za osnivača
7. Ovjeren potpis lica ovlaštenog za zastupanje i izjava o prihvatanju dužnosti direktora (ukoliko je lice ovlašteno za zastupanje strani državljanin onda se dostavlja i ovjerena kopija pasoša za to lice )
8. Tekst oglasa
9. Dokaz o uplati takse za objavu oglasa


Ako je osnivač društva lice koje je strani državljanin, potrebno je:


1. Rješenje ministarstva za vanjsku trgovinu (umjesto poreskog uvjerenja)
2. Ako je osnivač pravno lice - izvod iz registra za osnivača sa apostille pečatom. Uz izvod se dostavlja i prevod izvoda od strane stalnog sudskog tumača.
3. Ako je osnivač fizičko lice - ovjerena kopija pasoša


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh

 

Pristup informacijama

01.07.2008.

Zahtjev za pristup informacijama predaje se u pismenoj formi podnosi se Općinskom sudu Goražde, na jednom od službenih jezika u upotrebi u F BiH.
Zahtjev mora imati dovoljno podataka o obliku, odnosno prirodi informacije kako bi se omogućilo da davalac informacije (ovaj sud) uz razuman napor pronađe i stavi na uvid traženu informaciju.
Zahtjev za davanje informacije mora biti potpisan od osobe koja istu zahtjeva, sa tačnom adresom prebivališta, odnosno boravišta i JMBG.
Zahtjev se predaje preko pisarnice ovog suda, a može se preuzeti u pisarnici ili putem web portala
Zahtjev koji se odnosi na ličnu informaciju podnositelja zahtjeva, pored prethodno navedenih podataka i uslova, može podnijeti samo fizičko lice na koje se zahtjev odnosi, odnosno njegov zakonski zastupnik ili lice koje podnosilac zahtjeva pismeno ovlastio za pristup informaciji.
Ako zahtjev podnese fizičko lice na koje se zahtjev odnosi, to lice je dužno da potpiše zahtjev i pokaže propisanu ličnu ispravu sa fotografijom, dokaz o zakonskom zastupanju, odnosno
punomoć, kao i kopiju lične isprave podnosioca zahtjeva.
Formu Zahtjeva možete prezeti na linku


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh