• logo
 • osnovna stranica
 • Općinski sud u Goraždu

  Idi na sadržaj
  BosanskiHrvatskiSrpskiСрпскиEnglish
 • Rad suda
 • Organizacija suda
 • Sudska odjeljenja

  Odjeljenja suda

  22.07.2008.

  Odjeljenja suda organizovana su Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji Općinskog suda u Goraždu i preciznije definisana u poglavlju II - Unutrašnja organizacija istog Pravilnika.

  II – Unutrašnja organizacija

  Član 4.

               U Sudu se ustanovljavaju organizacione jedinice :
               -  organizaciona jedinica sudija ,
               -  organizaciona jedinica administrativno-tehničkih poslova,
               -  organizaciona jedinica računovodstveno-materijalnih poslova i
               -  zemljišno-knjižni ured,
               -  privredno odjeljenje i
               -  prekršajno odjeljenje.
               Ostale poslove Suda – stručne,poslove informacione i komunikacione tehnologije «Ikt» , poslove sekretara suda, administrativne i tehničko-pomoćne obavljaju samostalni izvršitelji koji su organizacijski direktno vezani za Predsjednika Suda

  Član 5.

                   U cilju ostvarivanja funkcije sudjenja , praćenja i proučavanja društvenih odnosa i problema sudske prakse , u sudu se  osnivaju sudska odjeljenja: Privredno odjeljenje ustanovljeno zakonom o sudovima u Federaciji Bosne i hercegovine ( « Službene novine Federacije BiH « broj:38/05.),  te Prekršajno odjeljenje ustanovljeno Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o sudovima u Federaciji Bosne i Hercegovine ( « Službene novine Federacije BiH « broj: 22/06.).
                  

  Djelokrug rada sudija utvrdjen je zakonom.

  Član 6.

                   Organizaciona jedinica sudija , ( broji 7 izvršilaca ) vrši poslove utvrdjene zakonom.

  Član 7.

                   Organizaciona jedinica administrativno-tehničkih poslova vrši dopunske poslove osnovne djelatnosti.

  Član 8.


                   Organizaciona jedinica računovodstveno–materijalnih poslova  vrši dopunske poslove osnovne djelatnosti.

  Član 9.


                   U zemljišno-knjižnom uredu obavljaju se poslovi uknjižbe u zemljišnim knjigama , vode propisane evidencije , provode odluke Suda i drugih organa u vezi sa nekretninama, donose rješenja i izdaju uvjerenja o zemljišno-knjižnom stanju , vrše i drugi poslovi propisani zakonom.
                  Radom zemljišno-knjižnog ureda rukovodi Šef ove unutrašnje organizacione jedinice  i odgovoran je za svoj rad Predsjedniku suda.


  Član 10.

                    Privredno Sudsko odjeljenje postupa u privrednim predmetima u okviru nadležnosti suda ustanovljene zakonom , provodi postupak stečaja, prinudnog poravnanja i redovne likvidacije , vrši poslove registracije privrednih subjekata , sudi u prvom stepenu u svim sporovima koji nastanu u toku i povodom provodjenja stečaja, prinudnog poravnanja i redovne likvidacije.
                   Privredno odjeljenje ima rukovodioca koji je za svoj rad odgovoran Predsjedniku suda.

  Član 11.

                   Prekršajno odjeljenje postupa u prvom stepenu u svim prekršajnim predmetima i odlučuje o zahtjevima za ponavljanje prekršajnog postupka i drugim postupcima odredjenim zakonom.
                   U prekršajnom odjeljenju radi dvoje sudija , te tri namještenika.
                   Prekršajno odjeljenje ima rukovodioca koji je za rukovodjenje odjeljenjem odgovoran Predsjedniku suda.
               

  Član 12 .

                     Djelokrug rada Sudske uprave obuhvata :

                  -  osigurava uslove za rad i poslovanje Suda,
                  -  priprema predmete za sudjenje,
                  -  vodjenje personalne dokumantacije ,
                  -  vodjenje propisanih upisnika i pomoćnih knjiga,
                  -  vodjenje Sudske statistike i izrada izvještaja ,
                  -  izdavanje odgovarajućih uvjerenja,
                  -  ovjera raznih isprava , te isprava namjenjenih za upotrebu u inostranstvu ,
                  -  prijem i otrprema pošte,
                  -  poslovi arhive ,
                  -  obavljanje daktilografskih poslova,
                  -  poslovi finansijskog i materijalnog poslovanja suda,
                  -  obavljanje poslova iz radnih odnosa,
                  -  obavljanje poslova javnih nabavki ,
                  -  naplata i kontrola naplate sudskih taksi,
                  -  poslovi izvršenja kaznenih sankcija ,
                  -  poslovi tehničkog održavanja prostorija, opreme, te službenog vozila Suda,
                  -  staranje da se poslovi u sudu vrše uredno i na vrijeme ,
                  -  organizovanje stručnog obrazovanja i usavršavanja sudija , državnih službenika
                      i namještenika ,
                  -  poslovi pozivanja i rasporedjivanja sudija porotnika ,
                  -  poslovi u vezi sa stalnim sudskim tumačima i vještacima ,
                  -  poslovi u vezi sa pritužbama na rad sudija , državnih službenika i namještenika,
                  -  poslovi medjunarodne pravne pomoći,
                  -  ostale poslove  propisane zakonom i drugim propisima.

  569 PREGLEDA
  • 1 - 1 / 1
  • 1