Početna stranica Portala pravosuđa BiHOpćinski sud u Goraždu

mail print fav manja slovaveca slova

Nadležnost suda

Općinski sud za područje Bosansko-podrinjskog kantona Goražde je Općinski sud u Goraždu. Stvarna nadležnost suda definisana je Zakonom o sudovima F BiH (Sl. novine F BiH broj 38/05), tačnije članom 27 istog Zakona, koji glasi:

Član 27.
Stvarna nadležnost općinskih sudova

Općinski sud je nadležan:

 1. U krivičnim predmetima:
  a) da u prvom stepenu sudi:
  - za krivična djela za koja je zakonom propisana kao glavna kazna novčana kazna ili kazna zatvora do 10 godina, ako posebnim zakonom nije određena nadležnost drugog suda;
  - za krivična djela za koja je posebnim zakonom određena nadležnost općinskog suda;
  - za krivična djela za koja je Sud Bosne i Hercegovine prenio nadležnost na općinski sud;
  - u svim krivičnim postupcima protiv maloljetnika;
  b) da postupa tokom istrage i nakon podizanja optužnice u skladu sa zakonom;
  c) da odlučuje o vanrednim pravnim lijekovima kad je to zakonom predviđeno;
  d) da odlučuje o brisanju osude i prestanku mjera sigurnosti i pravnih posljedica osude, na osnovu sudske odluke i
  e) da postupa po molbama za pomilovanje u skladu sa zakonom.
 2. U građanskim predmetima da u prvom stepenu sudi:
  a) u svim građanskim sporovima i
  b) u vanparničnom postupku.
 3. U privrednim predmetima općinski sudovi koji imaju privredna odjeljenja u prvom stepenu sude:
  a) u sporovima koji se odnose na prava i obaveze po osnovu pravnog prometa roba, usluga, vrijednosnih papira, vlasničkih i drugih stvarnih prava na nekretninama, te na prava i obaveze proistekle iz vrijednosnih papira u kojima su obje stranke u postupku pravno lice ili fizičko lice koje, u svojstvu samostalnog poduzetnika ili u drugom svojstvu, obavlja privrednu ili drugu registriranu djelatnost u vidu osnovnog ili dopunskog zanimanja;
  b) u sporovima koji se odnose na brodove i na plovidbu na moru i unutrašnjim vodama, te u sporovima na koje se primjenjuje plovidbeno pravo, osim sporova o prijevozu putnika;
  c) u sporovima koji se odnose na avione, te u sporovima na koje se primjenjuje vazduhoplovno pravo, osim sporova o prijevozu putnika;
  d) sporovie iz autorskog prava, srodnih prava i prava industrijske svojine;
  e) sporove nastale povodom djela za koja se tvrdi da predstavljaju nelojalnu konkurenciju ili monopolistički sporazum;
  f) privrednr prijestupe i
  g) u postupku stečaja i likvidacije, u skladu sa zakonom, kao i u svim sporovima koji nastanu u toku i povodom provođenja postupka stečaja i likvidacije.
 4. U drugim predmetima:
  a) da vodi izvršni postupak, ako zakonom nije drugačije određeno;
  b) da određuje mjere osiguranja, ako zakonom nije drugačije određeno;
  c) da rješava u posebnim postupcima, ako zakonom nije drugačije određeno;
  d) da obavlja zemljišno-knjižne poslove u skladu sa zakonom;
  e) da pruža pravnu pomoć sudovima u Bosni i Hercegovini;
  f) da vrši poslove međunarodne pravne pomoći, ako zakonom nije određeno da neke od tih poslova vrši kantonalni sud;
  g) da vrši poslove upisa u registre pravnih lica i
  h) da vrši druge poslove određene zakonom.

 


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh