Početna stranica Portala pravosuđa BiHOpćinski sud u Goraždu

Pristup informacijama

01.07.2008.

Zahtjev za pristup informacijama predaje se u pismenoj formi podnosi se Općinskom sudu Goražde, na jednom od službenih jezika u upotrebi u F BiH.
Zahtjev mora imati dovoljno podataka o obliku, odnosno prirodi informacije kako bi se omogućilo da davalac informacije (ovaj sud) uz razuman napor pronađe i stavi na uvid traženu informaciju.
Zahtjev za davanje informacije mora biti potpisan od osobe koja istu zahtjeva, sa tačnom adresom prebivališta, odnosno boravišta i JMBG.
Zahtjev se predaje preko pisarnice ovog suda, a može se preuzeti u pisarnici ili putem web portala
Zahtjev koji se odnosi na ličnu informaciju podnositelja zahtjeva, pored prethodno navedenih podataka i uslova, može podnijeti samo fizičko lice na koje se zahtjev odnosi, odnosno njegov zakonski zastupnik ili lice koje podnosilac zahtjeva pismeno ovlastio za pristup informaciji.
Ako zahtjev podnese fizičko lice na koje se zahtjev odnosi, to lice je dužno da potpiše zahtjev i pokaže propisanu ličnu ispravu sa fotografijom, dokaz o zakonskom zastupanju, odnosno
punomoć, kao i kopiju lične isprave podnosioca zahtjeva.
Formu Zahtjeva možete prezeti na linku


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh